Zadanie publiczne w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa jest realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, z zapewnieniem dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności pozyskujemy w trakcie rozmowy przeprowadzonej podczas pierwszego kontaktu z potencjalnym uczestnikiem zajęć lub jego opiekunem prawnym. Po uzyskaniu informacji ustalamy z osobą ze szczególnymi potrzebami niezbędne minimum pomocowe, aby mogła wziąć udział w zajęciach prowadzonych w Centrum.

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; może się zdarzyć, że pomimo starań osób prowadzących stronę internetową pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne. Publikowane mogą być dokumenty, które posiadają format, w który nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych, do których źródeł nie mamy dostępu) lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Ponadto nieedytowalne mogą być niektóre treści opublikowane w serwisie wraz z grafikami, które zawierają tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są napisane w sposób zrozumiały, w języku polskim. Nie stosujemy niezrozumiałego słownictwa. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej działalności Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Pozytywka.

Informacje zwrotne i dane do kontaktu

W przypadku problemów prosimy o kontakt ze Zgromadzeniem Sióstr Bożego Serca Jezusa, e-mail: sercemistrza@gmail.com, , tel: 71 327 12 08

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić prośbę o zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Część pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Większość pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadania znajduje się na parterze budynku, do którego można wjechać wózkiem przez boczne wejście. Korytarze i drzwi mają odpowiednią szerokość, aby osoba na wózku mogła poruszać się po pomieszczeniach Centrum. Toalety w Centrum jak i sala doświadczania świata, która znajduje się na pierwszym piętrze budynku nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku zgłoszenia się osób z dysfunkcją narządu wzroku lub ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewnimy dostęp do windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością w drugim budynku Zgromadzenia i zapewniamy dodatkowe wsparcie wolontariusza.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Brak w budynku informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Zgromadzenie zapewnia dostęp do zasobów cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych dotyczących działalności Centrum poprzez wsparcie wolontariuszy, kontakt za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS i MMS, telefonu, komunikatora internetowego oraz tłumacza języka migowego.